Leveringsvoorwaarden SnowPlanet Clubs 2016/2017  

 1. Een nieuw Clublid zal schriftelijk zich middels een inschrijfformulier aanmelden voor de  SnowPlanet Clubs.
 2. Plaatsing in het bepaalde clubmoment vindt plaats op basis van dit door het Clublid ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier heeft tot doel het niveau, startdatum plus opvolgende data en tijd te bepalen.
  Het Clublid blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde indelingscriteria.
 3. Middels een intakeles zal door de clubleraar gekeken worden of dit niveau klopt. Een clubleraar kan gemotiveerd aangeven als iemand nog niet geschikt is om mee te doen met de SnowPlanet Clubs.
 4. Bij inschrijving (schriftelijk) is de reservering van het clublid definitief, ook wel genoemd acceptatie, waardoor het clublid een betalingsverplichting voor de SnowPlanet Clubs is aangegaan.
 5. Onder acceptatie vallen de volgende voorwaarden:
 • Het lidmaatschap kan aangegaan worden per maand of per jaar.
  Bij het aangaan van het lidmaatschap per jaar, zal het bedrag of contant vooraf voldaan worden of in 2 termijnen via een automatische incasso.
  Bij een lidmaatschap per maand zal het maandelijkse bedrag via een automatische incasso aan het begin van de maand geïncasseerd worden. Er is geen mogelijkheid tot contante betaling.
 • Bij het lidmaatschap per maand, wordt er een lidmaatschap voor minimaal drie kalendermaanden aangegaan.
  Bij het lidmaatschap per jaar, wordt er een lidmaatschap voor twaalf maanden aangegaan.
 • Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand bij clubleden die per maand betalen.
  Er geldt geen opzegtermijn bij clubleden die een lidmaatschap van 1 jaar aangaan; dit lidmaatschap vervalt automatisch na dit jaar.
 • Bij het lidmaatschap per maand,  start het lidmaatschap altijd op de 1e van de maand.
  Bij het lidmaatschap per jaar, kan het lidmaatschap elk moment ingaan.
 • SnowPlanet is verplicht minimaal 40 clubmomenten per club  per jaar doorgang te laten vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met vakanties en evenementen.
 • SnowPlanet behoudt altijd het recht voor een clubmoment van de SnowPlanet Clubs te annuleren, mits het aantal niet onder de minimaal 40 clubmomenten per club/per jaar komt.
 • SnowPlanet behoudt altijd het recht voor SnowPlanet Clubs op een ander tijdstip plaats te laten vinden, door een andere leraar gegeven, met andere clubleden, zulks alleen in gevallen van overmacht.
 • Na inlevering van de seizoen-/jaarkaart wordt de borg direct en contant terug betaald.
 • Daar waar het de toegang tot de piste betreft verwijzen wij naar het baanreglement.
 • Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, behoudt het management van SnowPlanet zich het recht voor anders te beslissen, zulks op basis van redelijkheid en billijkheid.

UITTREKSEL ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWPLANET BV

Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van SnowPlanet.
 • Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk met toestemming van het management.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management.
 • Onder “arrangementen” wordt verstaan het verlenen van toegang tot de skipiste gecombineerd met horecavoorzieningen.

Artikel 2. Bepalingen

 • SnowPlanet verleent tegen betaling bezoekers toegang tot de piste voor de daarbij vastgestelde en/of geldende tijdsperiode. De pistes zijn slechts toegankelijk voor aldus toegelaten skiërs, snowboarders of cursisten alsmede het personeel.
 • Alle kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Indien bezoekers bij het verlaten van de piste niet meer beschikken over een toegangskaart, is de bezoeker een bedrag van 35 euro verschuldigd.
 • SnowPlanet behoudt zich het recht voor, bij misbruik van de kaart of het zich niet houden aan de door SnowPlanet gestelde regels, de kaart in te nemen en de toegang tot het complex aan de desbetreffende persoon te ontzeggen.
 • Iedere bezoeker dient zich te gedragen conform de geldende FIS piste regels en ervoor te zorgen dat de veiligheid van een ieder gewaarborgd is.
 • Iedere bezoeker van SnowPlanet dient zich te gedragen overeenkomstig de huisregels van SnowPlanet en dient de aanwijzingen van het personeel van SnowPlanet op te volgen. SnowPlanet is gerechtigd de bezoeker de toegang te ontzeggen en te verwijderen indien hieraan geen gevolg wordt gegeven.
 • SnowPlanet blijft eigenaar van de verstrekte chipkaarten.
 • Het skiën c.q. snowboarden vindt plaats tijdens de door SnowPlanet vastgestelde openingstijden. SnowPlanet behoudt zich te allen tijde het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
 • Het maken van video-, film- en foto-opnamen is alleen toegestaan na toestemming van het management van SnowPlanet.
 • De skischool van SnowPlanet voorziet in de ski- en snowboardlessen; het is derden niet toegestaan hier lessen te geven.
 • SnowPlanet behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Het is niet toegestaan om in het pand en op het terrein van SnowPlanet meegenomen etenswaren en drinken te nuttigen.
 • Het gebruik van verdovende middelen in het pand en op het terrein van SnowPlanet is ten strengste verboden.

Artikel 3. Tarieven / Betalingen

 • Alle door SnowPlanet gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Het overschrijden van de betaalde tijd op de piste resulteert in een bijbetaling met boetetarief bij de kassa.
 • Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk
 • Betalingen dienen te geschieden in een wettig Nederlands betaalmiddel.
 • Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden. Diensten worden niet op rekening geleverd. Bij overschrijding van de betalingstermijn is er automatisch sprake van verzuim.
 • SnowPlanet behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
 • De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens SnowPlanet heeft voldaan, is over de hoofdsom een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

SnowPlanet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • Letsel en/of schade opgelopen tijdens het verblijf in SnowPlanet, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.
 • Zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen en/of bezittingen van degenen die SnowPlanet betreden, ook indien gebruik gemaakt wordt van de kluisjes. Het gebruik van een kluisje is verplicht.
 • De afstelling van het materiaal. De gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de afstelling die voor het gebruik van het materiaal in het bijzijn van de gebruiker is geschied en de staat waarin het materiaal zich bevindt.
  • Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan eigendommen van SnowPlanet en andere bezoekers.
  • Bezoekers dienen zich ervan bewust te zijn dat aan het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s verbonden zijn en dienen zelf voor voldoende verzekering zorg te dragen. Het bezoeken van SnowPlanet en het gebruik van de faciliteiten geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • Eventuele geschillen worden ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van Haarlem. Op de overeenkomsten zal uitsluitend Nederlands recht worden toegepast.
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn een herziening van de Algemene Voorwaarden van april 1999