Wat zijn de pisteregels?

De Internationale Ski Federatie (FIS) heeft in 1967 tien skiverkeersregels opgesteld, die algemeen worden erkend om het “pisteverkeer” op een veilige manier te regelen. Zoals er in het verkeer verkeersregels zijn, zo gelden er op een piste met per uur maximaal 250 bezoekers daarnaast extra regels (regels 11 t/m 17). Om iedereen een zo veilig mogelijk bezoek aan SnowPlanet te laten brengen vragen wij u deze regels eens goed te lezen en na te leven.

Zijn honden toegestaan in SnowPlanet?

Ja natuurlijk zijn honden toegestaan.

Huis- en pisteregels

 1. Houd rekening met anderen
 2. Beheers uw snelheid
 3. Kies een veilige route
 4. Links en rechts inhalen is ok, maar houd voldoen de afstand
 5. Kijk uit bij het oversteken en bij het weg skiën/boarden
 6. Houd doorgangen vrij
 7. Loop alleen indien nodig langs de zijkant van de piste
 8. Help elkaar in geval van nood
 9. Let op de pisteborden en aanwijzingen van baanbeheer
 10. Legitimatie is verplicht: Iedereen, getuige of betrokkenen, verantwoordelijk of niet, moet bij ongevallen zijn persoonsgegevens verstrekken (waarbij de Nederlands wetgeving m.b.t. de wet op de privacy wordt gehandhaafd)
 11. De skiër/snowboarder die van boven komt moet voorrang verlenen aan alle wintersporters voor zich
 12. Stap niet halverwege uit/in de lift
 13. Ga niet midden op de piste stilzitten of –staan
 14. Wacht niet achter een schans of heuvel
 15. Gasten dienen ten aller tijden de instructies van personeel (m.b.t. piste & veiligheid) op te volgen
 16. Het dragen van warme kleding en handschoenen is verplicht
 17. Het is niet toegestaan meegebrachte drink,- en/of etenswaren te nuttigen!
 18. Roken is in SnowPlanet niet toegestaan
 19. Tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
 20. Aan het beoefenen van skiën/snowboarden zijn risico’s verbonden
 21. SnowPlanet aanvaardt geen enkele aanspraak voor
  • Letsel en/of schade
  • Zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen
  • De gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de afstelling en de staat van het materiaal

Leveringsvoorwaarden SnowPlanet ski-/snowboardcursus 2014/2015

 1. O.b.v. deze schriftelijke aanmelding van ‘cursist(e)’ deelt SnowPlanet middels het lesreserveringssysteem hem/haar in voor een lessencyclus.
 2. Plaatsing door het systeem in een specifieke lesgroep vindt plaats op basis van een door ‘cursist(e)’ ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier heeft tot doel het niveau, startdatum plus opvolgende data en tijd te bepalen.
 3. ‘Cursist(e)’ blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar ingevulde indelingscriteria waarop het systeem indeelt. Daar waar bij de eerste les blijkt dat ‘cursist(e)’ onder/boven zijn of haar niveau is ingedeeld, behoudt SnowPlanet het recht de ‘cursist(e)’ te herplaatsen in een andere groep, ook wanneer dit inhoudt dat eventuele vervolglessen op een andere dag, tijdstip en/of door een andere leraar plaatsvinden/worden gegeven. In zo’n geval is de ‘cursist(e)’ gehouden deze aanpassing te accepteren.
  Bij inschrijving (telefonisch, schriftelijk, mondeling of via internet) is de reservering van de ‘cursist(e)’ definitief. Hierdoor is de ‘cursist(e)’ een betalingsverplichting van het lesgeld aangegaan.
 4. Acceptatie door ‘cursist(e)’ van de door het reserveringssysteem van SnowPlanet aangegeven lessencursus houdt in dat:
  • SnowPlanet zich verplicht de lessencursus te geven
  • ‘Cursist(e)’ accepteert dat de betaling van de lesgelden middels ondertekening van een éénmalige machtiging vooraf plaatsvindt.
  • Het machtigingsformulier dient twee weken voor aanvang van de les in bezit te zijn van SnowPlanet. Het lesgeld dient 1 week voor aanvang van de les te zijn voldaan.
 5. SnowPlanet behoudt altijd het recht voor lesgroepen te annuleren zulks tegen directe terugbetaling van de vooraf gedane betaling door ‘cursist(e)’ enkel en alleen op het door hem/haar (vooraf) aangegeven bank/girorekeningnummer.
 6. SnowPlanet behoudt altijd het recht voor lessen op een ander tijdstip plaats te laten vinden, eventueel door een andere leraar gegeven, met andere cursisten, zulks alleen in gevallen van overmacht. ‘Cursist(e)’ is gehouden deze aanpassing te accepteren.
 7. Cursisten dienen 30 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 8. Na inlevering van de leskaart wordt de borg (€ 12,50) direct en contant terug betaald. De borg dient vooraf middels éénmalige machtiging of contante betaling te zijn voldaan. De nadien ontvangen leskaart blijft eigendom van SnowPlanet. Bij verlies wordt tegen betaling van € 12,50 een vervangende leskaart verstrekt.
 9. Daar waar het de toegang tot de piste betreft verwijzen wij naar het pistereglement.
 10. Annuleringsservice: indien u bij het machtigingsformulier schriftelijk heeft aangegeven de annuleringsservice af te willen nemen à € 7,50 per deelname en dit ook is geïncasseerd, kunt u bij ons tegen administratiekosten à € 10,- tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus uw lessencursus annuleren, deze dient schriftelijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus in bezit te zijn bij de receptie. Het cursusgeld wordt met vermindering van de administratiekosten teruggestort op uw bank-/girorekening. Indien u binnen 5 werkdagen annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van het cursusgeld in rekening te brengen. Na start van de cursus kunt u de overige lessen niet meer annuleren. Indien u niet heeft gekozen voor de annuleringsservice, is uw reservering definitief en kan de gemiste lessencursus alleen omgezet worden in 5 keer 1 uur toegang tot de piste + gebruik van materiaal, tot 6 maanden na aanvang van de eerste les geldig.
 11. Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, behoudt het management van SnowPlanet zich het recht voor anders te beslissen, zulks op basis van redelijkheid en billijkheid.
 12. Voor alle lessen geldt: 1 lesuur duurt 50 minuten, m.u.v. 1 lesuur voor kinderen van de MiniClub 1, deze duurt 40 minuten.

Leveringsvoorwaarden SnowPlanet privéles(sen) 2014/2015

 1. O.b.v. deze (elektronische) aanmelding van ‘cursist(e)’ deelt SnowPlanet middels het les- reserveringssysteem hem/haar in voor (een) privé-les(sen).
 2. Bij inschrijving (telefonisch of schriftelijk) is de reservering van de ‘cursist(e)’ definitief, ook wel genoemd acceptatie, waardoor de ‘cursist(e)’ een betalingsverplichting van het lesgeld is aangegaan.
 3. Plaatsing door het systeem vindt plaats op basis van een door ‘cursist(e)’ ingevuld machtigingsformulier. Dit formulier heeft tot doel de leraar te reserveren voor de door u aangevraagde privé-les(sen). Acceptatie door ‘cursist(e)’ van de door het reserveringssysteem van SnowPlanet aangegeven privéles(sen) houdt in dat:
  • SnowPlanet zich verplicht de privé-les(sen) te geven
  • ‘Cursist(e)’ accepteert dat de betaling van de lesgelden middels ondertekening van een éénmalige machtiging vooraf plaats vindt
 4. Verzetten van een privéles kan, mits beschikbaar, tot tien werkdagen van tevoren kosteloos, hierna wordt het volledige bedrag berekend. Raadpleeg hiervoor de receptie.
 5. SnowPlanet behoudt altijd het recht voor privé-les(sen) te annuleren zulks tegen directe terugbetaling van de vooraf gedane betaling door ‘cursist(e)’ enkel en alleen op het door hem/haar (vooraf) aangegeven bank/girorekeningnummer.
 6. SnowPlanet behoudt altijd het recht voor privé-les(sen) op een ander tijdstip plaats te laten vinden, door een andere leraar gegeven, zulks alleen in gevallen van overmacht. ‘Cursist(e)’ is gehouden deze aanpassing te accepteren.
 7. Daar waar het de toegang tot de piste betreft verwijzen wij naar het baanreglement.
 8. Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, behoudt het management van SnowPlanet zich het recht voor anders te beslissen, zulks op basis van redelijkheid en billijkheid.
 9. Voor alle privélessen geldt: 1 lesuur duurt 50 minuten.

Algemene voorwaarden SnowPlanet bv

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van SnowPlanet.
1.2 Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk met toestemming van het management.
1.3 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management.
1.4 Onder “arrangementen” wordt verstaan het verlenen van toegang tot de skipiste gecombineerd met horecavoorzieningen.

Artikel 2. Bepalingen
2.1 SnowPlanet verleent tegen betaling bezoekers toegang tot de piste voor de daarbij vastgestelde en/of geldende tijdsperiode. De pistes zijn slechts toegankelijk voor aldus toegelaten skiërs, snowboarders of cursisten alsmede het personeel.
2.2 Alle kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Indien bezoekers bij het verlaten van de piste niet meer beschikken over een toegangskaart, is de bezoeker een bedrag van 35 euro verschuldigd.
2.3 SnowPlanet behoudt zich het recht voor, bij misbruik van de kaart of het zich niet houden aan de door SnowPlanet gestelde regels, de kaart in te nemen en de toegang tot het complex aan de desbetreffende persoon te ontzeggen.
2.4 Iedere bezoeker dient zich te gedragen conform de geldende FIS piste regels en ervoor te zorgen dat de veiligheid van een ieder gewaarborgd is.
2.5 Iedere bezoeker van SnowPlanet dient zich te gedragen overeenkomstig de huisregels van SnowPlanet en dient de aanwijzingen van het personeel van SnowPlanet op te volgen. SnowPlanet is gerechtigd de bezoeker de toegang te ontzeggen en te verwijderen indien hieraan geen gevolg wordt gegeven.
2.6 SnowPlanet blijft eigenaar van de verstrekte chipkaarten.
2.7 Het skiën c.q. snowboarden vindt plaats tijdens de door SnowPlanet vastgestelde openingstijden. SnowPlanet behoudt zich te allen tijde het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.
2.8 Het maken van video-, film- en foto-opnamen is alleen toegestaan achter de netten. Hiervoor is het speciale fototicket, welke verkrijgbaar is bij de receptie, vereist. De regels rondom het fototicket dienen strikt te worden nageleefd.
2.9 De skischool van SnowPlanet voorziet in de ski- en snowboardlessen; het is derden niet toegestaan hier lessen te geven.
2.10 SnowPlanet behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Tarieven / Betalingen
3.1 Alle door SnowPlanet gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
3.2 Het overschrijden van de betaalde tijd op de piste resulteert in een bijbetaling met boetetarief bij de kassa.
3.3 Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk
3.4 Betalingen dienen te geschieden in een wettig Nederlands betaalmiddel.
3.5 Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden. Diensten worden niet op rekening geleverd. Bij overschrijding van de betalingstermijn is er automatisch sprake van verzuim.
3.6 SnowPlanet behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
3.7 Toegangsbewijzen en leskaarten dienen in één termijn betaald te worden.
3.8 De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens SnowPlanet heeft voldaan, is over de hoofdsom een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend.

Artikel 4. Annuleringen
4.1 Indien een gereserveerd arrangement wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is deze aan SnowPlanet verschuldigd:
– Bij annulering tot 45 dagen voor de overeengekomen arrangementsdatum 30% van de geoffreerde prijs.
– Bij annulering tot 21 dagen voor de overeengekomen arrangementsdatum 60% van de geoffreerde prijs.
– Bij annulering tot 14 dagen voor de overeengekomen arrangementsdatum 100% van de geoffreerde prijs.
4.2 Het bevestigde aantal personen kan tot uiterlijk 14 dagen van tevoren worden gewijzigd met een maximum van 5%. Indien wijzigingen niet tijdig doorgegeven worden, wordt minimaal het aantal bevestigde personen in rekening gebracht.
4.3 Indien SnowPlanet niet kan voorzien in een gereserveerd arrangement of een gelijkwaardig alternatief, verplicht deze zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de opdrachtgever en tot directe algehele terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijke) voldane bedragen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 SnowPlanet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
– Letsel en/of schade opgelopen tijdens het verblijf in SnowPlanet, ongeacht door welke oorzaak ontstaan.
– Zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen en/of bezittingen van degenen die SnowPlanet betreden, ook indien gebruik gemaakt wordt van de kluisjes. Het gebruik van een kluisje is verplicht.
– De afstelling van het materiaal. De gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de afstelling die voor het gebruik van het materiaal in het bijzijn van de gebruiker is geschied en de staat waarin het materiaal zich bevindt.
5.2 Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan eigendommen van SnowPlanet.
5.3 Bezoekers dienen zich ervan bewust te zijn dat aan het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s verbonden zijn en dienen zelf voor voldoende verzekering zorg te dragen. Het bezoeken van SnowPlanet en het gebruik van de faciliteiten geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Artikel 6. Lessen
6.1 Het inschrijven voor lessen geschiedt middels het invullen van het daarvoor bestemde inschrijfformulier en machtigingsformulier. Een inschrijving is definitief na inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend machtiging- en inschrijfformulier en nadat het cursusgeld via het machtigingsformulier is voldaan. Twee weken voor aanvang van de les dienen de formulieren in het bezit te zijn van de afdeling Reserveringen & Sales. Een week voor aanvang van de eerste les dient het lesgeld te zijn voldaan. Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden. Diensten worden niet op rekening geleverd. Bij overschrijding van de betalingstermijn is er automatisch sprake van verzuim.
6.2 Indien de cursist geen gebruik maakt van de geplande lessen is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk. Bij tijdige melding van verhindering (48 uur) kan een lesuur in een uur vrij skiën / snowboarden (op te nemen van maandag t/m vrijdag tijdens de lesperiode) worden omgezet.
6.3 Cursisten dienen 30 minuten voor aanvang van de les zich te melden bij de receptie.

Artikel 7. Slotbepalingen
7.1 Eventuele geschillen worden ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van Haarlem. Op de overeenkomsten zal uitsluitend Nederlands recht worden toegepast.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een herziening van de Algemene Voorwaarden van april 1999